Concurs pentru ocupare posturi vacante

A  N  U  N  Ţ   P O S T   S U P R A V E G H E TO R  D E  N O A P T E

In internatul de elevi al colegiului

Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania

anunţă organizarea

concursului pentru ocuparea unui post de supraveghetor de noapte in internatul de elevi al colegiului,  studii medii 

cu o normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

în data 17 mai 2019, ora 900, la sediul liceului

 

I. Condiții de participare:

În temeiul

 • 30 din Legea 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • G. nr.286/ 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
 • ROFUIP aprobat prin OMEN 5079 /31 august 2016

Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui  post de supraveghetor de noapte, cu studii de nivel liceal, cu o normă întreagă, pe perioadă nedeterminată în data 17 mai 2019, ora 900, la sediul liceului din strada Bistriţei nr.21.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

Condiții generale

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face persoana incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții studii

 • studii medii

II. Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere

 • cerere de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • curriculum vitae, model european – susţinut de copii conform cu originalul ale documentelor doveditoare pentru cursurile de specializare absolvite și orice documente relevante;
 • cazier judiciar în original;
 • adeverință medicală;
 • aviz psihologic cu timbru profesional pentru angajare in functia de supraveghetor de noapte;
 • copie legalizată după diploma de studii şi foaia matricolă;
 • opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea.

III. Probele de concurs şi de evaluare

a. Proba scrisă.

Punctajul minim pentru promovare a probei este de 50 de puncte, iar punctajul maxim este de 100 de puncte.

b. Interviu prin care se evaluează capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, managementul situațiilor de criză, inițiativa, creativitatea.

Punctajul minim pentru promovarea probei este de 50 de puncte, iar punctajul maxim este de 100 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor doua probe.

Este declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fi obţinut un total de minimum 50 de puncte.

IV. Depunerea dosarelor de înscriere

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune până la data de 14 mai 2019, ora 1300, la sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania din strada Bistriţei, nr. 21.

V. Graficul desfăşurării concursului

Termen pentru depunerea dosarelor:  14 mai 2019, ora 1300

Validarea dosarelor de înscriere: 15 mai 2019, ora 1000

Depunerea contestațiilor privind validarea dosarelor de înscriere (la sediul liceului): 15 mai 2019, ora 1200

Soluționarea contestațiilor privind validarea dosarelor de înscriere: 15 mai 2019, ora 1500

Desfăşurarea probei scrise: 17 mai 2019, ora 900

Afișarea rezultatelor : 17 mai 2019, ora 1200

Depunerea contestațiilor : 17 mai 2019, ora 1200 -12,30

Desfăşurarea interviului: 17 mai 2019, ora 1300

Depunerea contestatiilor: 17 mai, ora 1400

Afișarea rezultatelor concursului : 20 mai 2019, ora 900

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului: 20 mai 2019, ora 1000

Soluționarea contestațiilor: 20 mai 2019, ora 1200

Afişarea rezultatelor după contestaţii : 20 mai 2019, ora 1300

VI. Tematica pentru concurs

A. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Nr. 5079/31.08.2016

–   Titlul II (Organizarea unităţilor de învăţământ): Cap II (Organizarea programului şcolar), Cap III (Formaţiunile de studiu)

– Titlul IV: „Personalul unităţilor de învăţământ” Cap. I (Dispoziţii generale), Cap V (Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

B. Statutul Elevului  aprobat prin Ordin Ministru 4742/10.8.2016

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania (tel. 0264 449645)

Director al Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania”

prof.  Giurgiu Cornelia-Elena